Tiếp tục tổ chức và triển khai thực hiện tốt các hoạt động lớn của Đội. Tổ chức các hoạt động cho Đội viên tham gia hướng về biển, hải đảo thân yêu của Tổ Quốc; tập trung triển ...